EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Det är en evidensbaserad psykoterapimetod främst använd vid behandling av posttraumatisk stress (PTSD).

När används EMDR? 

EMDR har god evidens för behandling vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Studier visar att ca 85-90% av de personer som har utvecklat PTSD i samband med t.ex. naturkatastrofer, olyckor, förluster, våldtäkt eller krig efter behandling med EMDR inte längre uppfyller kriterierna för PTSD. EMDR används även för att behandla andra tillstånd, såsom ångesttillstånd, fobier och svår sorg. För dessa tillstånd finns dock ännu inte tillräckligt mycket forskning för att ge starkt forskningsstöd (Källa: Föreningen EMDR)

Vad är posttraumatisk stress?

Posttraumatisk stress riskerar man att utveckla när man har varit med om en eller flera traumatiska händelser. Med traumatisk menas en överväldigande händelse som man inte förmår använda sina befintliga resurser för att hantera. 

Det kan bland annat vara:

  • Misshandel
  • Sexuella övergrepp
  • Olyckor
  • Rån och överfall
  • Plötsliga dödsfall
  • Svår sjukdom, livshotande operationer 

De flesta obehagliga händelser förmår hjärnan bearbeta spontant med egen kraft att läka. Om tiden går och du fortfarande påverkas starkt av händelsen kan det vara posttraumatisk stress. 

Symtom på PTSD är:

  • Påträngande minnen med starka känslomässiga reaktioner till följd, återupplevanden och mardrömmar
  • Undvikande av platser, personer, situationer, aktiviteter och förnimmelser samt egna tankar och känslor som påminner om traumat
  • Kognitiva förändringar samt förändringar i sinnesstämning såsom hög grad av rädsla, anspändhet, skuld och skam, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. 

Om tiden går och symtomen ökar i svårighetsgrad snarare än minskar, så behövs hjälp till bearbetning och då är EMDR en effektiv metod. 

Hur fungerar EMDR?

Traumatiska minnen bearbetas och lagras inte på samma sätt som andra minnen i vårt medvetande. Även om vi logiskt sett vet att det hände för länge sedan, så kan det känslomässigt kännas som att de händer igen och igen. Varje gång tanken på händelsen kommer upp eller om något påminner om händelsen, så aktiveras liknande känslor och reaktioner i kroppen som när det hände och det blir svårt att förmå lugna sig. Därför försöker man ofta undvika att tänka på eller påminnas om händelsen, vilket  leder till en upplevelse av avstängdhet, isolering eller känslomässig bergochdalbana. När dåliga saker händer oss i livet är det också vanligt att vi börjar göra negativa tolkningar om oss själva och känna skuld och skam över det som hänt. Dessa negativa tolkningar blir en del av hur vi ser på oss själva, till exempel “jag är värdelös” “det är mitt fel”. Med hjälp av EMDR så ges möjlighet att under kontrollerade former närma sig minnen, bilder, tankar och känslor förknippade med händelsen. När du vågar tänka och känna kring händelsen, så minskar laddningen och en bearbetning blir möjlig. När laddningen minskar får du ökad tillgång till dina resurser till läkning och kan se mer konstruktivt och empatiskt på dig själv. 

Hur går terapin till?

Under de inledande samtalen görs en kartläggning av problematiken, både det du varit med om och hur detta påverkar din nuvarande livssituation. Framtida mål formuleras. Du får information om EMDR som metod och en bedömning görs om det är en lämplig metod för just det som du önskar hjälp med. En behandlingsplan utformas med aktuella “målminnen”, det vill säga de händelser du önskar bearbeta. När bearbetning ska inledas följer man ett protokoll där du kommer att få ta fram den bild av händelsen som är mest störande och den negativa tanke om dig själv som är relaterad till händelsen samt en positiv tanke om dig själv som du hellre skulle vilja kunna tänka om dig själv samt en skattning (skala 1-7) av hur sant den tanken känns nu. Vilka känslor som relateras till händelsen och var du känner detta i kroppen efterfrågas också samt en skattning av störningsgrad (skala 1-10). Skattningarna görs för att framsteg i behandlingen ska kunna mätas. När bearbetningen startar ombeds du att fokusera på händelsen samtidigt som du gör ögonrörelser från sida till sida. Detta kallas bilateral stimulering. Vissa terapeuter använder en särskild lampa för ändamålet, andra använder sin hand som du följer med blicken. Andra källor till bilateral stimulering kan också användas såsom hörlurar med ljud, vibrerande pulsatorer som du håller i händerna eller så kallad tapping där du eller terapeuten klappar i en viss takt. Detta syftar till att belasta arbetsminnet. När arbetsminnet belastas minskas aktiviteten i vårt rädslocentra i hjärnan. Efter en kort stunds ögonrörelser pausar ni och du ombeds beskriva vad som kommer till dig. Därefter återupptas bearbetning med ögonrörelser. Detta upprepas flera gånger tills dess att du kan tänka på händelsen utan att uppleva störning här och nu samt kan tänka på ett mer konstruktivt och positivt sätt om dig själv i relation till händelsen. Det kan ta en eller flera sessioner. En EMDR-session är vanligtvis 60-90 minuter. Finns det flera händelser i behandlingsplanen bearbetar man dem ett i sänder. Därefter bearbetas eventuella nutida triggers, det vill säga sådant som påminner dig om traumat här och nu, samt framtida farhågor. 

Traumabearbetning är en känslomässigt påfrestande process. Det är vanligt att bli trött efter sessionerna så avsätt tid för återhämtning. Du får också lära dig olika strategier för att lugna dig själv och hantera starka känslor under terapin. Det är bra att mellan sessionerna observera och kanske anteckna tankar, upplevelser och drömmar som kommer till dig för att ta med till terapin. Du bör bara gå i EMDR-behandling hos en terapeut som är legitimerad att arbeta med psykoterapi och som har en särskild utbildning godkänd av EMDR International Association, EMDRIA.

 

Sammanfattning

EMDR är en evidensbaserad terapimetod för att bearbeta psykiska trauman och posttraumatisk stress (PTSD). Du får hjälp att minska den känslomässiga laddningen i de bilder, tankar och känslor förknippade med det du varit med om samt hjälp att omformulera de negativa föreställningar om dig själv som ofta blir följden av svåra händelser. Händelsen kan omformas till något som har hänt dig, men som inte definierar vem du är eller styr din framtid. 

Karin Svantesson Leg. psykolog